บุคคลากร
PDF พิมพ์ อีเมล
บุคคลากร
          บริษัทมีนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทั้งองค์กร มีความก้าวหน้า รักการทำงาน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร โดยได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
 
       1. ระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด
       2. การวางแผนและควบคุมการผลิต
       3. ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายผลิต
       4. วิธีการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักร
       5. การจัดซื้อ
       6. การคัดเลือกผู้ขาย และ การประเมินผู้ขาย
       7. การตรวจรับวัตถุดิบ
       8. วิธีการสุ่มตัวอย่าง
       9. การตรวจระหว่างกระบวนการผลิต
     10. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามกำหนด
     11. การบริหารคลังวัตถุดิบ
     12. การบริหารคลังสำเร็จรูป
     13. การบริหารคลังวัสดุสิ้นเปลือง
     14. การบริหารบล็อกพิมพ์และบล็อกใบมีด
     15. การส่งมอบสินค้า

จึงส่งผลให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการที่จะผลิตสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า