พันธกิจขององค์กร
PDF พิมพ์ อีเมล
พันธกิจขององค์กร
            “เราจะทำการผลิตสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเน้นการผลิตและบริการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเสนอสินค้าที่ดีในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการบริการจัดส่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงเวลา พร้อมกันนี้ เราจะเสริมสร้างให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง ด้วยการพัฒนาให้ทันสมัย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และจะให้การสนับสนุนพนักงานให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”