ข้อมูลบริษัท
PDF พิมพ์ อีเมล
ข้อมูลบริษัท บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด
           บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด ได้ดำเนินการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ เลขทะเบียน (6)615/2542 เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2542  ที่อยู่ เลขที่ 26/8 หมู่ที่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000.- บาท เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 5,000,000 บาท เมื่อปี 2546
        บริษัท ดำเนินการธุรกิจหลัก ประเภทผลิต และ จำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เพื่อใช้เป็นหีบห่อ ป้องกัน การเสียหาย อันอาจเกิดกับ สินค้า เมื่อขนส่ง และ เพื่อความสวยงาม
        ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตงานพิมพ์ และการบริการหลังการขาย มาเป็นเวลานาน มีแนวคิดในการดำเนินการให้บริษัท เป็นบริษัท ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้ามีคุณภาพ มียอดจำหน่ายในประเทศเป็น 95 % และส่งออกไปต่างประเทศอีก 5 % โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ บริษัทผลิตอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์ และบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งเป็น Supporting Industries ของอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่ ผู้บริหารได้พัฒนาให้บริษัท มีจุดเด่นเพิ่มขึ้นในด้านการออกแบบที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด มีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง การส่งมอบสินค้าตรงเวลา ราคาเหมาะสม การให้บริการ และ ร่วมมือในการแก้ปัญหาของบริษัทลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทคู่ค้า จึงส่งผลให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และทำให้มีสถานทางการเงินที่มั่นคงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างของผู้บริหารและทีมงานที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ที่สามารถผลักดันให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างเจริญก้าวหน้า